ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ (TOFE for July 2023)
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ