ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ (TOFE for January 2023)
ថ្ងៃទី២១ ខែ​មីនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ