ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ (TOFE for November 2022)
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មករា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ