ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ (TOFE for September 2022)
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ