ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ (TOFE for June 2022)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កក្កដា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ