ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ (TOFE for February 2022)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​មីនា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ