ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ (TOFE for January 2022)
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ