ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ (TOFE for December 2021)
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​មករា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ