ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ (TOFE for November 2021)
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​ធ្នូ ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ