ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ (TOFE for September 2021)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​តុលា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ