ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ (TOFE for August 2021)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​កញ្ញា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ