ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ (TOFE for October 2020)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ