ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ (TOFE for September 2020)
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​តុលា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ