ឯកសារ

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ (TOFE for February 2021)
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មីនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ