ឯកសារ

ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៦ «ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ»
ថ្ងៃទី២២ ខែ​មករា ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ