ឯកសារ

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៩«ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ»
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មករា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ