ឯកសារ

ចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មករា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ