ឯកសារ

ចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី១០ ខែ​កុម្ភៈ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ