ឯកសារ

ការ​សង្កេត​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ​ ប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​ធ្នូ ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ