ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣
ថ្ងៃទី១១ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ