ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១
ថ្ងៃទី១០ ខែ​ធ្នូ ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ