ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
ថ្ងៃទី១ ខែ​មេសា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ