ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មិថុនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ