ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១
ថ្ងៃទី១២ ខែ​ឧសភា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ