ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មករា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ