ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មីនា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ