ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​តុលា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ