ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​ធ្នូ ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ