ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ