ឯកសារ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​កក្កដា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ