ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មេសា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ