ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី៣ ខែ​កញ្ញា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ