ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​តុលា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ