ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី២១ ខែ​តុលា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ