ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មករា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ