ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ