ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​ធ្នូ ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ