ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦
ថ្ងៃទី២០ ខែ​ធ្នូ ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ