ឯកសារ

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣
ថ្ងៃទី១២ ខែ​មីនា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ