ឯកសារ

ការកែប្រែ​តម្លៃ​ឯកតា​នៃ​សន្ទស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្រ្តីរាជការ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ