ឯកសារ

កម្មវិធីនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និង ការការពារមាតុភូមិឆ្នាំ ២០២៣-២០២៨
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ