តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច

តារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ ឆ្នាំ ២០០៨ (TOFE for 2008)នៅឆ្នាំ ២០០៨ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច​ ​និងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក បានពើបប្រទះនឹងភាពកោលាហល​ ដូចជា ភាពមិន នឹងន៎ នៃតម្លៃប្រេងឥន្ឋនៈ​ ម្ហូបអាហារ តម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងកលិយុគនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាដើម ហើយបាន ជះឥទ្ឋិពល មកលើសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ។ លើសពីនេះ ការប្រឈមគ្នានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជា‍​‍-ថៃ ក៏បាន ធ្វើឱ្យមានភាព តានតឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុដែរ ។ នៅក្នុងរយៈពេលនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំ វិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយការអនុវត្តន៍ថវិការដ្ឋ ក៏មានភាពល្អប្រសើរដែរ ។

ថ្ងៃទី៦ ខែ​ឧសភា ២០០៩

តារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ (TOFE for December 2007) ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០០៧ មានការកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់ ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើន ឡើងក្នុងកំរិត ១០.១% ដោយសារមានការកើនឡើងវិស័យនាំចេញសំលៀកបំពាក់ វិស័យសំណង់ វិស័យ ទេសចរណ៍ និងការរីកចំរើនប្រកប ដោយចិរភាពនៃផលិតកម្មកសិកម្ម ។ ក្នុងនយោបាយសារពើពន្ធ ក្នុងការ លើកកំពស់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកៀងគរចំណូល ដើម្បីបំពេញអោយចំណាយសាធារណៈ ដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើង ។

ថ្ងៃទី២១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០០៨