តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for May 2014) គិត​ត្រឹម​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ នេះ ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នៅតែ​បន្តដំណើរ​ការល្អប្រសើរ​ដោយសារ​កំណើន​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​វិស័យ​សំខាន់ៗមួយចំនួន​ដូចជា សំណង់​និង​ការនាំចេញ​ផលិតផល​កាត់ដេរ​និង​កសិកម្ម។ ចំណែកឯ​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​មានការ​កើនឡើង​ចំរុះ​ក្នុង​កម្រិតទាប ហើយ​អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ​មាន​កម្រិត​ក្រោម ៥%។ ការកើនឡើង​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ​បានធ្វើឱ្យ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ប្រាំ​ខែ​នេះ​ប្រព្រឹត្តទៅបាន​ល្អ។

ថ្ងៃទី៤ ខែ​ធ្នូ ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for June 2014) នៅ​ឆ្នាំ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែមិថុនា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​វិស័យ​សំខាន់ៗនៅមាន​សន្ទុះ​កើនឡើង​ដូចជា​សកម្មភាព​សំណង់ និង​ការនាំចេញ​ផលិតផល​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់​និង​កៅស៊ូ។ ចំណែក​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក៏​នៅតែ​បន្ត​កំណើន ទោះបីជា​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យ​មួយចំនួន​ក៏​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វារីវប្បកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល​និង​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាយ និង​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ។

ថ្ងៃទី៤ ខែ​ធ្នូ ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for October 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែ តុលា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែមាន​ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វិស័យ​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការផ្ដល់​ឥណទាន​ក៏បាន​កើនឡើង​ផងដែរ ដែល​បាន​ជំរុញ​សកម្មភាព​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់ កសិកម្ម សេវាកម្ម និង​ឧស្សាហកម្ម។ រីឯ​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល​និង​ការចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា​ធានា​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ជួយ​រក្សា​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

ថ្ងៃទី៤ ខែ​ធ្នូ ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for July 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែកក្កដា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​វិស័យ​សំខាន់ៗនៅមាន​សន្ទុះ​កើនឡើង​ដូចជា​សកម្មភាព​សំណង់​និង​ការនាំចេញ។ ចំណែក​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​មក​ទស្សនា​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យ​មួយចំនួន​ក៏​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ ដូចជា​វារីវប្បកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បាន គ្រោង​តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល​និង​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាយ​និង​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ។

ថ្ងៃទី២១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for September 2014) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែកញ្ញា វិស័យ​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់​និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​បាន​កើនឡើង​ទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ​បាន​កើន​ខ្ពស់​ឡើងវិញ​ដែល​អាច​ទប់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​មិនឱ្យ​ធ្លាក់ចុះ។ ចំណែក​ការគ្រប់គ្រង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថេរភាព​ល្អ​ដោយ​អតិផរណា​ស្ថិតនៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន និង​អាច​សម្រេចបាន​តាម​ការគ្រោង​នៅ​ឆ្នាំ២០១២ នេះ។

ថ្ងៃទី១៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for April 2014)នៅដើម​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែមេសា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មិនសូវមាន​ភាព​រីកចំរើន​ល្អ​ទេ ដោយសារ​មាន​កូដកម្ម​តវ៉ា​ជាបន្តបន្ទាប់​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ ការថយចុះ​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស ការកើនឡើង​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់ និង​ការប្រែប្រួល​បរិបទ​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេសជិតខាង។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី វិស័យ​មួយចំនួន​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​នៅតែ​បន្តដំណើរ​ការល្អ ដូចជា វិស័យ​នេសាទ​ត្រី និង​វារីវប្បកម្ម វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយមាន​ការកើនឡើង​ចំណូល​និង​ចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ជួយ​សម្រួល​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

ថ្ងៃទី៣០ ខែ​តុលា ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for August 2014)នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែ សីហា សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​វិស័យ​សំខាន់ៗនៅមាន​សន្ទុះ​កើនឡើង​ដូចជា​សកម្មភាព​សំណង់ និង​ការនាំចេញ។ ចំណែក​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក៏​នៅតែ​បន្ដ​កំណើន ទោះបីជា​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បាន​កើនឡើង​ក្នុង​កម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យ​មួយចំនួន​ក៏​នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ ដូចជា វារីវប្បកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង តាមរយៈ​ការបង្កើន​ប្រសិទ្ធិភាព​នៃ​ការប្រមូល​ចំណូល និង​ប្រសិទ្ធិភាព​ចំណាយ​និង​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ។

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​តុលា ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for March 2014)នៅ​ត្រីមាស​ទីមួយ​ឆ្នាំ២០១៤ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មិនទាន់មាន​សន្ទុះ​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ទេ ដោយសារ​កត្តា​មួយចំនួន​ដូចជា៖ មាន​កូដកម្ម​តវ៉ា​ជាបន្តបន្ទាប់​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ កំណើន​ទាប​នៃ​ចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស និង​ការប្រែប្រួល​បរិបទ​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេសជិតខាង។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី វិស័យ​មួយចំនួន​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ស្រុង​នៅតែ​ដំណើរការ​ល្អ​ដូចជា វិស័យ​នេសាទ ត្រី និង​វារីវប្បកម្ម វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី និង​កំណើន​នៃ​ការវិនិយោគ​លើ​ផ្នែក​សណ្ឋាគារ​និង​ទូរគមនាគមន៍​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយមាន​ការកើនឡើង​ចំណូល និង​ការគ្រប់គ្រង​ចំណាយបាន​ល្អ ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ការរៀបចំ​កែលម្អ​ការផ្ដល់​បៀវត្ស​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ។

ថ្ងៃទី៣ ខែ​កញ្ញា ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for February 2014)ដើមឆ្នាំ២០១៤ គិត​ត្រឹម​ខែកុម្ភៈ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​មានការ​រីកលូតលាស់​ដូច​ប្រក្រតី។ ទោះបីជា​វិស័យ​សំណង់ និង​ទេសចរណ៍​មាន​ល្បឿន​យឺត​បន្ដិច​ក៏ពិតមែន តែ​ការនាំចេញ​អង្ករ គម្រោង​វិនិយោគឯកជន​លើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ជាពិសេស ផ្នែក​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់​នៅតែមាន​ការកើនឡើង​គួរឱ្យកត់សម្គាល់។ កត្តា​ទាំងនេះ​នៅតែ​បន្ដ​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​ឱ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អ។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយមាន​ការកើនឡើង​ចំណូល និង​ចំណាយ​ទាន់ពេលវេលា ដែល​ធានាបាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​សេវាសាធារណៈ និង​ជួយ​សម្រួល​ស្ថា​ភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

ថ្ងៃទី៣ ខែ​កញ្ញា ២០១៤

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ (TOFE for January 2014)ដើមខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៤ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​នៅ​ដំណើរការ​ជាប្រក្រតី ប៉ុន្ដែ​ការសម្រេចចិត្ត​របស់​វិនិយោគិន​អាច​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​មាន​កូដកម្ម​តវ៉ា​ជាបន្ដបន្ទាប់។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី វិស័យ​មួយចំនួន​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក​នៅតែ​បន្ដដំណើរ​ការល្អ ដូចជា វិស័យ​នេសាទ​ត្រី និង​វារីវប្បកម្ម វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី​ជាដើម។ ចំណែក​ការអនុវត្ដ​ថវិកា គឺ​នៅតែ​ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែល​បានគ្រោង ដោយបាន​ចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ត​ម៉ត់ចត់​ទៅតាមច្បាប់​ថវិកា ២០១៤ ដែល​បានអនុម័ត។

ថ្ងៃទី៣ ខែ​កញ្ញា ២០១៤