បោះពុម្ពផ្សាយ

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ (TOFE for November 2011)គិតត្រឹមខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ នេះ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅតែ​មាន​សកម្មភាព​ល្អ ទោះបី​ទទួលរង​ដោយ​គ្រោះ​ទឹកជំនន់​ក៏ដោយ ដូចជា​ការកើន​ឡើង​វិស័យ​កាត់​ដេរ​សំលៀកបំពាក់ និង​ការ​កើនឡើងវិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាដើម ។ ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ​ថវិកា​ទោះបី​ជា​មានភាព​តឹងតែង​ខាង​ផ្នែក​ប្រមូលចំណូល រាជរដ្ឋាភិបាល​បានបន្ដ​តាមដាន និង​អនុវត្ដ​គោល​នយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​យ៉ាង​ប្រយ័ត្នប្រយែង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយ​ទឹកជំនន់ និង​សម្របសម្រួល​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច ។

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០១២

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ (TOFE for September 2011)គិតត្រឹមខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ នេះ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើង ដូចជាការកើនឡើងវិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងវិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាដើម ។ ទោះជា​យ៉ាងនេះក្ដី កំណើនអតិផរណា​មានកំរិត​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជះឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងដល់ការអនុវត្ថុន៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

តារាង​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១ (TOFE for August 2011) គិត​ត្រឹម​ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១ នេះ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បាន​បន្ត​កើន​ឡើង ដូចជា​ការ​កើនឡើង​វិស័យ​កាត់ដេរ​សំលៀកបំពាក់ និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ជាដើម ។ ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី កំណើនអតិផរណា​នៅ​ក្នុង​ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១ នេះ បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងជះឥទ្ធិពល​ដល់​ជីវភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រជាជន ដែល​ប្រការ​នេះ​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ការអនុវត្ត​នយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​បំផុត ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១