បោះពុម្ពផ្សាយ

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មិថុនា ២០១៧

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី៨ ខែ​មិថុនា ២០១៧