បោះពុម្ពផ្សាយ

ស្ថានភាពអតិផរណាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៧

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៧

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មករា ២០១៧