បោះពុម្ពផ្សាយ

ស្ថានភាពអតិផរណាខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី២០ ខែ​កក្កដា ២០១៧