បោះពុម្ពផ្សាយ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​ថយចុះ ០,២% ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ឬ បាន​កើនឡើង ៣% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ បើ​ធៀប​នឹង១២ខែមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ភាគច្រើន​មាន​ការកើនឡើង ជាពិសេស​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមាន​ជាតិ​ស្រវឹង​បាន​កើនឡើង ៤,៩% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់​កើនឡើង ១០,៣% ថ្លៃ​សាច់ជ្រូក​កើនឡើង ៤% ថ្លៃ​សាច់គោ​កើនឡើង ៨,៧% ថ្លៃ​សាច់មាន់​កើនឡើង ៣,២% ថ្លៃ​បន្លៃ​កើនឡើង​ជាង ២,៤%, សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ បាន​កើនឡើង ១១,៥% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន បាន​កើនឡើង ៦,៨%។

ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មិថុនា ២០១៦

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញថា នៅ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ បាន​កើនឡើង ០,២% ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ។ ជារួម សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥ អតិផរណា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (year average) មាន​កម្រិត ១,២% និង​អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ (year on year) មាន​កម្រិត ២,៨% ។ តាម​ការសង្កេត អតិផរណា​នៅ​ឆ្នាំ២០១៥ មាន​កម្រិតទាប​សមស្រប ដោយសារ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន​និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ មាន​ការធ្លាក់ចុះ​ទាប ។ ប៉ុន្តែ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួនទៀត ក៏មាន​ការកើនឡើង​ខ្ពស់​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​ដែរ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់​កើនឡើង​ខ្ពស់​ដល់ ១០,១% មកពី​មាន​ការកែសម្រួល​អត្រា​អាករ​ពិសេស​លើ​បារី​និង​ស្រា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន​កើន​ឡើងដល់ ៧,៣% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេ​ជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង​កើនឡើង ៥,៥% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សំលៀកបំពាក់​និង​ស្បែកជើង កើនឡើង ៥,៦% ជាដើម ។ ក្រៅពីនេះ គឺ​ស្ថិតនៅក្រោម ៥% ឬ ប្រហាក់ប្រហែល​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ ។

ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មិថុនា ២០១៦

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ បាន​ថយ ចុះ​ចំនួន ០,២% ធៀប​នឹង​ខែមុន ប៉ុន្តែ បាន​កើនឡើង ១,៩% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ថយចុះ​ធៀប​នឹង​ខែមុន មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត បាន​ថយចុះ​ចំនួន ១,៣% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ និង​ការថែទាំ​បាន​ថយចុះ ០,៣% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការដឹកជញ្ជូន​បាន​ថយចុះ ១,៥% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គមនាគមន៍​បាន​ថយចុះ ០,១% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​ថយចុះ ០,៤%។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មាន​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួនទៀត​មាន​ការកើនឡើង ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ ស្រវឹង​និង​ថ្នាំជក់ មាន​ការកើនឡើង ២,៦% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ថ្នាំជក់​បាន​កើនឡើង ៤,២% និង​ស្រា​បៀរ បាន​កើនឡើង ០,៨% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​សុខាភិបាល មាន​ការកើនឡើង ០,៤% ក្នុងនោះ​ថ្លៃ​ផលិតផល​ថ្នាំពេទ្យ និង​ប្រដាប់ប្រដា​ប្រើ ប្រាស់​បាន កើនឡើង ០,៥% និង​ថ្លៃ​សេវា​សុខាភិបាល​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ បាន​កើនឡើង ០,១% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ ភោជនីយដ្ឋាន​មាន​ការកើនឡើង ១,១%។

ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មិថុនា ២០១៦

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ បាន​ថយចុះ ០,៣%ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ឬ បាន​កើនឡើង ០,៩% ធៀប​នឹង១២ខែមុន។ នៅ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ដែលមាន​ការកើនឡើង មានដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ​មិនមែន​ជាតិ​ស្រវឹង បាន​កើន ឡើង ចំនួន ០,៨% ក្នុងនោះ ថ្លៃ​សាច់ជ្រូក​បាន​កើនឡើង ០,២% ថ្លៃ​ត្រី​ស្រស់​បាន​កើនឡើង ០,៩% ថ្លៃ​ផ្លែឈើ​ស្រស់ បាន កើនឡើង ១,៥% និង​ថ្លៃ​បន្លែ​ស្លឹក​បាន​កើនឡើង ០,៥% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ភោជនីយដ្ឋាន​បាន​កើនឡើង​ចំនួន ០,៨%។ ផ្ទុយទៅវិញ​ក៏មាន​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ខ្លះ​ធ្លាក់ចុះ​ដែរ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និង​ឥន្ធនៈ​ដទៃទៀត បាន​ថយចុះ​ចំនួន ០,២% ក្នុងនោះ ថ្លៃ​ឧស្ម័ន​បាន​ថយចុះ ១,៣% និង​ឥន្ធនៈ​រាវ​បាន​ថយចុះ ០,៥ % និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​បាន​ថយចុះ​ចំនួន ២,១% ក្នុងនោះ ថ្លៃ​ប្រេងសាំង​បាន​ថយចុះ ៥,៧% និង ប្រេងម៉ាស៊ូត​បាន​ថយចុះ ៦,៥ %។

ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មិថុនា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for April 2016) នៅ​រយៈពេល​ ៤ ខែ ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦ ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​បន្ត​មាន​ស្ថិរភាព ដោយ​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប និង​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់​មានលំនឹងល្អ។ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក៏​បន្ត​មាន​ដំណើរ​ការ​ល្អ ដែលនាំ​មុខ​ដោយ​វិស័យ​មួយចំនួន​ដូចជា វិស័យ​សេវាកម្ម និង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ និង​សំណង់។ ដោយឡែក​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ក៏​បន្តបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព ដោយ​ការ​ប្រមូល​ចំណូល​គ្រប់ប្រភេទ​មាន​ការ​កើនឡើង ទាំង​ចំណូល​ពន្ធគយ និង​ពន្ធដារ ហើយ​និតិវិធី ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ចំណាយ​ត្រូវបាន​ពង្រឹងថែមទៀត។

ថ្ងៃទី២ ខែ​មិថុនា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for March 2016) នៅ​ត្រីមាស​ទី១​ ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៦ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​បន្ត​ដំណើរការ​ល្អ ដែល​ក្នុង​នោះ​បាន​នាំមុខ​ដោយ​វិស័យ​មួយ​ចំនួន​ដូចជា វិស័យ​ឧ​ស្សាហកម្ម​វាយនភ័ណ្ឌ និង​វិស័យ​សំណង់។ ចំណែក​វិស័យ​ទេសចរ ក៏បានបន្ត​កើនឡើង​ទោះបី​មាន​សន្ទុះយឹត។ ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​បាន​បង្ហាញ​នូវ​លទ្ធផល​ជា​វិជ្ជមាន​ពី​ការ​ខិតខំ​កែ​លម្អ ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​ប្រមូល​ចំណូល និង​ពង្រឹង​និតិវិធី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ចំណាយ។

ថ្ងៃទី៣០ ខែ​ឧសភា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for February 2016) នៅ​រយៈពេល ២ ខែដើម​ឆ្នាំ ២០១៦ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅបន្ត​ដំណើរការល្អ ក្រោម​ស្ថេរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ដោយសារ​លំនឹង​នៃ​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ និង​កម្រិត​ទាប​នៃ​អត្រា​អតិផរណា។ សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​តាម​វិស័យ​នានា​នៅ​តែ​បន្ត​រុញ​ច្រាន​កំណើន​ដូចជា៖ វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ ជាពិសេស សំលៀក​បំពាក់ និង​ស្បែក​ជើង និង​វិស័យ​សំណង់ ជាពិសេស ការ​កើន​ឡើង​នៃ​គម្រោង​វិនិយោគ និង​ទឹក​ប្រាក់​វិនិយោគ​បរទេស។ ចំណែក​ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​បាន​បង្ហាញ នូវប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​អនុវត្តការប្រមូលចំណូល​ និង​ពង្រឹងនិតិវិធី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ចំណាយ។

ថ្ងៃទី១១ ខែ​ឧសភា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ (TOFE for January 2016) នៅ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជានៅតែ​បន្ត​ដំណើរ​ការល្អ​ឆ្ពោះទៅមុខដដែល ក្រោម​ការបន្ត​អនុវត្ត​និង​កំណែ​ទម្រង់​លើ​គោលនយោបាយជាតិ។ វិស័យ​ទេសចរណ៍ វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ និង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​តែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឱ្យ​មាន​ដំណើរ​ការល្អ។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​គោលដៅ​ដែលបាន​គ្រោង ដោយ​បាន​បន្តការ​អនុវត្ត​យ៉ាងម៉ត់ចត់ និងបន្ត​កំណែ​ទម្រង់​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

ថ្ងៃទី៤ ខែ​ឧសភា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for December 2015) នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង ទោះបី​ជាកំណើន​នេះ​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​ទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក​ក៏​ដោយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បន្ត​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដោយ​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់ ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិត​ទាប។ វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​មានកំណើន​ខ្ពស់ ជា​ពិសេស អនុវិស័យ​កាត់ដេរ ម្ហូប​អាហារ ថាមពលអគ្គីសនី និង​សំណង់​ ក៏ដូចជា ពី​អនុវិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ នៃ​វិស័យសេវាកម្ម។ វិស័យទេសចរណ៍ នៅតែ​មានការរីតលូតលាស់ ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក។

ថ្ងៃទី៤ ខែ​ឧសភា ២០១៦

តារាង​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ (TOFE for November 2015) នៅ១១ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៥ ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​មាន​ស្ថិរភាព​ល្អ ដូចជា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្ដូរប្រាក់ និង​អតិផរណា​មាន​កម្រិតទាប។ ចំណែក​សកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតាម​វិស័យ​មួយចំនួន​នៅតែ​បន្ត​រុញច្រាន​កំណើន​ដូចជា​វិស័យ​កាត់ដេរ វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អគ្គីសនី​ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គម្រោង​វិនិយោគ​ដែល​បានអនុម័ត​បង្ហាញថា ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​បាន​កើនឡើង ពិសេស​គឺ​ដោយសារ​កំណើន​វិនិយោគទុន​ក្នុងស្រុក។ ចំណែក​ការអនុវត្ត​ថវិកា​បានបង្ហាញ​នូវ​ជំហរ​ឆ្ពោះទៅមុខ​យ៉ាង​ស្វាហាប់​នៅលើ​របត់​នៃ​កំណែទម្រង់ ក្នុងនោះ​មានការ​ខិតខំ​ពង្រឹង​ខាង​ផ្នែក​ចំណូល និង​ការកែលម្អ​នីតិវិធី​នៃ​ការអនុវត្ត​ចំណាយ​ទៅតាម​ការអនុវត្ត​ចំណាយ​ទៅតាម​ការអនុវត្ត​ថវិកាកម្ម​វិធី និង​ការអនុវត្ត​អង្គភាព​ថវិកា ដែល​បានចាប់ផ្ដើម​នៅ​ឆ្នាំ២០១៥ នេះ។

ថ្ងៃទី៥ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៦