បោះពុម្ពផ្សាយ

ស្ថានភាពអតិផរណាខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី២០ ខែ​កក្កដា ២០១៧

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មិថុនា ២០១៧

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី៨ ខែ​មិថុនា ២០១៧