ស្ថានភាពអតិផរណា

ស្ថានភាពអតិផរណាខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី២០ ខែ​កក្កដា ២០១៧

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មិថុនា ២០១៧

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី៨ ខែ​មិថុនា ២០១៧

ស្ថានភាពអតិផរណាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៧

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៦

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៦