ស្ថានភាពអតិផរណា

ស្ថានភាពអតិផរណាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី១ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៨