ស្ថានភាពអតិផរណា

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៨