ស្ថានភាពអតិផរណា

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៨

ស្ថានភាពអតិផរណាខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃទី៣ ខែ​កក្កដា ២០១៨